Účelem obchodních podmínek je vymezení a upřesnění práv a povinností kupujícího (odběratel, zákazník) a prodávajícího (dodavatel). Tyto podmínky platí pro internetový obchod happy-tail.cz/shop.

Věříme v čestnost a spravedlnost, proto budeme rádi, pokud nás budete při jakémkoliv problému kontaktovat přes e-mail na ht@happy-tail.cz, případně telefonicky na +420 721 603 568 Určitě vyřešíme problém ke spokojenosti zákazníka 🙂

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány:

Happy Tail, z.s.
Nové Dvory 21
25791 Sedlec-Prčice

IČO: 04450965
DIČ: CZ04450965
nejsme plátci DPH

Bankovní spojení:
2300949460/2010
(Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1)
IBAN: CZ5120100000002300949460
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Tel: +420 721 603 568, +420 776 023 911

(Dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na www.happy-tail.cz/shop (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě má ​​přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Prodávající a zákazník se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetové sítě (www), jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

6. Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
Telefon poradenská linka: +420 222 703 404

www.coi.cz
https://www.coi.cz/podatelna/

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Balení a dodání zboží zákazníkům neúčtujeme, je zdarma.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

– prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě,
– vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „DOKONČIT NÁKUP“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu obdržela oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou .Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:

2300949460/2010
(Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1)
IBAN: CZ5120100000002300949460
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online přes platební bránu Stripe.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě.

2. Balné a poštovné zákazníkům neúčtujeme, je zdarma.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Dodací podmínky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností realizovány vždy po nasbírání určitého množství objednávek, nebo minimálně jednou měsíčně. S útulky jsme v neustálém kontaktu, pokud budou zboží potřebovat urychleně, tak jim ho urychleně i dodáme *. Smluvní strany se dohodly, že lhůta dodání zboží se prodlužuje o čas: a) celozávodní dovolené výrobce, dovozce nebo dodavatele zboží, b) přerušení výroby zboží výrobcem přerušení výkonu práce dovozcem nebo dodavatelem, c) prodlení výrobce, dovozce nebo dodavatele s dodáním zboží prodávajícímu.

7. Objednávky našim dodavatelům posíláme vždy 11. dne v měsíci a 26. dne v měsíci. Objednávky zaplaceno do 11. dne v měsíci do 11:00 budou
zpracovávané 11. dne v měsíci. Objednávky zaplaceno do 26. dne v měsíci do 11:00 budou zpracovávány 26. dne v měsíci. Pokud útulek nenasbírá dostatečný počet objednávek, nebo bude velmi nerentabilní samotnou objednávku doručovat, posune se její termín doručování na nejbližší objednací den (buď 26. den v měsíci nebo 11. den v měsíci). Tento posun bude realizován pouze jednou a z toho vyplývá, že zboží bude doručeno nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

* Útulky dávají výzvy na objednávky v předstihu, v případě pokud dají výzvu náhle, zboží jim doručujeme do 7-14 dnů od zaplacení objednávky.

8. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího a jeho výběru útulku, do kterého chce zboží doručit.

9. Výběr útulku, do kterého dodáme zboží se provádí v průběhu objednávání zboží.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží útulkem, nebo okamžikem, kdy měl útulek povinnost zboží převzít.

12. Při objednávce na internetovém obchodě má kupující před odesláním objednávky možnost se rozhodnout, zda poskytne i finanční pomoc útulku, který v daný měsíc potřebuje finanční pomoc. Útulek, který bude potřebovat finanční pomoc, bude zobrazený v košíku a zákazník tak bude jasně informován o tom, komu finanční prostředky posílá. Pokud se tak kupující rozhodne, prodávající se zavazuje společně s vybavením objednávky zajistit poskytnutí finančního příspěvku v plné výši vybranému útulku. Kupující a prodávající jsou si vědomi, že zajištění poskytnutí příspěvku ze strany prodávajícího je samostatnou a bezúplatnou službou, přičemž nejde o plnění prodávajícího realizovány v rámci předmětu jeho obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží útulkem, nebo i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

– o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíchaný s jiným zbožím,

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

– v dalších případech uvedených v§ 1837 občanského zákoníku

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Pokud odstoupí kupující od smlouvy vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení a neznečištěný a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Prodávající a kupující se mohou dodatečně dohodnout, že zboží nemusí být fyzicky vráceno prodávajícímu (zůstane v útulku) a přesto může prodávající vrátit finanční prostředky kupujícímu v plné výši, jako kdyby zboží vrátil.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. V případě, že prodávající nemůže z důvodu vyprodání zásob zboží zajistit jeho dodání, má právo dodat alternativní produkt stejné nebo vyšší kvality za stejnou nebo vyšší cenu bez doplatku od kupujícího. Kupující zároveň souhlasí, že nemusí být s takovým krokem seznámen předem.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany dojídali, a pokud chybí ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnuté vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle dohodnuté vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

– jde-li o vadu, kterou lze odstranit:

– bezplatné odstranění vady zboží,

– výměnu zboží za nové zboží,

– jde-li o vadu, kterou nelze odstranit:

– přiměřenou slevu z kupní ceny,

– odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

– jestliže má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady,

– jestliže nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

– jestliže nemůže řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit iu osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je Prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vybavit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marně uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je několik možností, má kupující.

11.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování korespondence

1. Strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.12.2021